Περιοδικό Ελληνική Νοσοκομειακή Οδοντιατρική - ISSN: 1791-9150

Το περιοδικό

Στόχος της έκδοσης είναι η σύγχρονη ενημέρωση των συναδέλφων σε θέματα Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής καθώς και η συστηματική καλλιέργεια της Οδοντιατρικής Επιστήμης στον χώρο των Ελληνικών Νοσοκομείων.

Η «Ελληνική Νοσοκομειακή Οδοντιατρική» φιλοδοξεί να αποτελέσει βήμα παρουσίασης και καταγραφής του έργου όλων όσοι υπηρετούν σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Πανεπιστημιακές Κλινικές αλλά και του έργου όλων όσοι ασχολούνται με τη δημόσια και ιδιωτική οδοντιατρική φροντίδα ασθενών με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό και ιδιαίτερα προβλήματα. Στα πλαίσια αυτά, περιμένουμε με χαρά τις εργασίες αλλά και τις παρατηρήσεις όλων εσάς που υπηρετείτε την ιδέα της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης οδοντιατρικής περίθαλψης

Το περιοδικό «Ελληνική Νοσοκομειακή Οδοντιατρική» είναι ετήσια Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής.

Διευθυντής Σύνταξης: Φ. Ζερβού-Βάλβη
Συντακτική Επιτροπή: Α. Αντωνιάδου, Κ. Βλασιάδης, Α. Γιαννόπουλου, Μ. Ζουμπουλάκης, Θ. Ζουριδάκη, I. Κουτσούκος, X. Μάκος, Ε. Μπογοσιάν.

Επιστημονικοί Σύμβουλοι Έκδοσης:
Κ. Αντωνιάδης, Γ. Βουγιουκλάκης, Λ. Ζουλούμης, Η. Καρκαζής, Α. Κοσιώνη, Φ. Μαδιανός, Ο. Νικολάτου, Λ. Παπαγιαννούλη, Α. Σκλαβούνου, I. Τζούτζας, Β. Τοπίτσογλου, Κ. Τσιχλάκης
Επιμέλεια Έκδοσης: Α. Γιαννοπούλου

Έδρα Έκδοσης: Μαυρογένους 32 - 12461, Χαϊδάρι, Τηλ. & Fax 210 5816778
email :info@hospitaldentistry.gr

Tεύχος (11), 2018


Άρθρα

Προηγούμενα Τεύχη

Tεύχος (10), 2017

Άρθρα

Tεύχος (9), 2016

Άρθρα

Tεύχος (8), 2015

Tεύχος (7), 2014

Tεύχος (6), 2013

Tεύχος (5), 2012

Άρθρα

Απολογισμός Ημερίδας

Tεύχος (4), 2011

Άρθρα

Tεύχος (3), 2010

Άρθρα

Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Tεύχος (2), 2009

Άρθρα

Tεύχος (1), 2008

Άρθρα

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Έκταση άρθρων
Οι ανασκοπήσεις πρέπει να έχουν έκταση μέχρι 8.000 λέξεις και 80 βιβλιογραφικές παραπομπές, οι ερευνητικές εργασίες μέχρι 6.000 λέξεις και 60 παραπομπές, τα δε πρακτικά θέματα μέχρι 3.500 λέξεις και 40 παραπομπές αντίστοιχα. Οι παρουσιάσεις Οδοντιατρικών Τμημάτων Νοσοκομείων πρέπει να έχουν έκταση μέχρι 5.000 λέξεις. Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις πρέπει να μην υπερβαίνουν τις 1.500 λέξεις. Τα επαγγελματικά και εκπαιδευτικά θέματα πρέπει να έχουν έκταση μέχρι 5.000 λέξεις. Στην έκταση των άρθρων συμπεριλαμβάνεται και η βιβλιογραφία.

Προδιαγραφές κειμένων

  • Τα κείμενα που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να είναι γραμμένα στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα, με μονοτονικό σύστημα. Ο διορθωτής του περιοδικού έχει το δικαίωμα να τροποποιεί γλωσσικά το κείμενο, χωρίς όμως να αλλοιώνει το ύφος του συγγραφέα.
  • Τα κείμενα πρέπει να είναι πληκτρολογημένα σε πρόγραμμα Word με χαρακτήρες 12 στιγμών. Επίσης να είναι μορφοποιημένα σε διπλό διάστημα, με γραμματοσειρές Arial ή Times New Roman, με περιθώριο και από τις δύο πλευρές.
  • Όλες οι κατηγορίες των κειμένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Διευθυντή Σύνταξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hospitaldentistry.gr
  • Όλες οι κατηγορίες των εργασιών πρέπει να περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες: i) Σελίδα τίτλου, ii) περίληψη στην ελληνική και λέξεις κλειδιά, iii) κείμενο της εργασίας, iv) περίληψη στην αγγλική και λέξεις κλειδιά στην αγγλική, v) βιβλιογραφικές παραπομπές, vi) λεζάντες, νii) πίνακες και viii) εικόνες. Κάθε ενότητα αρχίζει με ξεχωριστή σελίδα. Η αρίθμηση όλων των σελίδων ακολουθεί την προαναφερόμενη σειρά των ενοτήτων.

Σελίδα τίτλου
Περιλαμβάνει: α) τον τίτλο της εργασίας, β) το όνομα και τον τίτλο του συγγραφέα ή των συγγραφέων, γ) το ίδρυμα προέλευσης της εργασίας, δ) το συνέδριο στο οποίο έχει ενδεχομένως ανακοινωθεί η εργασία, ε) το όνομα, την διεύθυνση, το τηλέφωνο και το e-mail του συγγραφέα με τον οποίο θα γίνεται η αλληλογραφία, στ) την κατηγορία της εργασίας, ζ) την πηγή χρηματοδότησης της έρευνας, εάν υπάρχει.

Ελληνική περίληψη και λέξεις κλειδιά
Η περίληψη πρέπει να έχει έκταση 150-200 λέξεις. Στις ερευνητικές εργασίες, η περίληψη περιλαμβάνει τον σκοπό, το υλικό και την μέθοδο, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Στις ανασκοπήσεις περιλαμβάνει στοιχεία από όλα τα κεφάλαια της ανασκόπησης καθώς και τα συμπεράσματα. Στο τέλος αυτής της σελίδας γράφονται 3-5 λέξεις κλειδιά, οι οποίες είναι μεμονωμένοι όροι ή μικρές φράσεις που αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους λεξικογράφησης και αναφέρονται στο Index Medicus και Dental Index.

Κείμενο
Οι ανασκοπήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν μια εισαγωγή για το θέμα, όλες τις σύγχρονες βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες απόψεις, κριτική ανάλυση των απόψεων αυτών και τα συμπεράσματα. Οι ερευνητικές εργασίες πρέπει να αποτελούνται από τα κεφάλαια: Εισαγωγή, Υλικό και Μέθοδος, Ευρήματα-Αποτελέσματα, Συζήτηση και Συμπεράσματα. Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις πρέπει να αποτελούνται από μια σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, μια εκτενή παρουσίαση της περίπτωσης και να ακολουθεί συζήτηση. Στις υπόλοιπες κατηγορίες των άρθρων το κείμενο διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του θέματος.

Βιβλιογραφικές παραπομπές
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο, στους πίνακες και στις λεζάντες των εικόνων προσδιορίζονται με αραβικούς αριθμούς. Η αρίθμηση των βιβλιογραφικών παραπομπών γίνεται κατ αύξοντα αριθμό με την σειρά που αυτές εμφανίζονται στο κείμενο. Όλες οι βιβλιογραφικές παραπομπές που αναφέρονται στο κείμενο, αναγράφονται στον βιβλιογραφικό κατάλογο, ο οποίος αρχίζει σε ξεχωριστή σελίδα μετά το κείμενο.
Οι συντμήσεις των τίτλων περιοδικών πρέπει να γράφονται σύμφωνα με το Dental Index και Index Medicus. Για τις συντμήσεις των ελληνικών περιοδικών οι συγγραφείς πρέπει να συμβουλεύονται τον σχετικό κατάλογο του ΙΑΤΡΟΤΕΚ.
Παραδείγματα γραφής των βιβλιογραφικών παραπομπών:
Περιοδικό: Αναφέρονται με την σειρά τα επώνυμα και τα αρχικά των ονομάτων των συγγραφέων μέχρι έξη (όταν είναι περισσότεροι ακολουθεί η ένδειξη «et al» προκειμένου για ξενόγλωσσα άρθρα ή «και συν.» προκειμένου για ελληνικά άρθρα), ο τίτλος της εργασίας, η συντομογραφία του περιοδικού, το έτος, ο τόμος, το τεύχος, η πρώτη και η τελευταία σελίδα της δημοσίευσης. Π.χ. Ettinger RL: Rational Dental Care: Part 1. Has the concept changed in 20 years? J Can Dent Assoc 2006; 72(5): 441-445.
Βιβλίο, εγχειρίδιο, μονογραφία: Αναφέρονται με την σειρά τα επώνυμα και αρχικά των ονομάτων των συγγραφέων, ο τίτλος του βιβλίου, ο αριθμός έκδοσης, η πόλη έκδοσης, ο εκδότης, το έτος, άνω - κάτω τελεία και η σελίδα. Π.χ. Little JW, Falace DA, Miller CS, Rhodus NL: Dental Management. 5th ed. St. Louis. Mosby. 1997: 274.
Av η βιβλιογραφική παραπομπή αποτελεί κεφάλαιο ενός βιβλίου που έχει γραφεί από άλλο συγγραφέα, η αναφορά γίνεται ως εξής: Mitchell PF: Pain Management in the Hospital. In: Zambito RF, Black HA, Tesch LB, eds. Hospital Dentistry Practice and Education, St. Louis. Mosby, 1997: 223-242.
Πρακτικά Συνεδρίου: Αναφέρονται με τη σειρά τα επώνυμα και αρχικά των ονομάτων των συγγραφέων, ο τίτλος της εργασίας, ο τίτλος του συνεδρίου, έτος έκδοσης των πρακτικών, σελίδες, οργανωτής, τόπος Π.χ. Welbury R: The role of the dental team in child protection. Τόμος Πρακτικών 27ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου, 2007, σελ. 49, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Αθήνα.
Iστοσελίδες:
http://www.dentalcare.com/soap/intermed/conhea.htm,όπως αυτό εμφανίζεται την (ημερομηνία αναζήτησης)

Αγγλική περίληψη.
Περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας και τα ονόματα των συγγραφέων. Η έκταση των περιλήψεων θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 300 και 350 λέξεων και 3-5 λέξεις - κλειδιά. Κατά τα άλλα ισχύουν τα αναφερόμενα στην ελληνική περίληψη.

Πίνακες
Δακτυλογραφούνται σε χωριστή σελίδα που περιλαμβάνει και τη λεζάντα. Αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς που αναφέρονται στο κείμενο. Οι επεξηγήσεις των συντομογραφιών και οι τυχόν απαιτούμενες διευκρινίσεις, αναγράφονται στο τέλος του πίνακα.

Εικόνες
Τα σχήματα, τα διαγράμματα και οι φωτογραφίες πρέπει να μην εμπεριέχονται στην ροή του κειμένου της εργασίας. Αυτά κατατίθενται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων JPG το καθένα αποθηκευμένο ξεχωριστά.
Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε ξεχωριστή σελίδα με τον αύξοντα αριθμό τους και υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά.
Επισημαίνεται ότι εάν στις εικόνες εμφανίζεται το πρόσωπο του ασθενούς, η Συντακτική Επιτροπή κατά τη δημοσίευση θα καλύπτει τους οφθαλμούς με μαύρη ταινία για λόγους σεβασμού των προσωπικών δεδομένων.

Κρίση - δημοσίευση εργασίας
Η κρίση των εργασιών γίνεται από δύο κριτές οι οποίοι επιλέγονται από την Συντακτική Επιτροπή. Η Συντακτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να προτείνει τροποποιήσεις ή να απορρίπτει τα άρθρα που δεν υποβάλλονται γραμμένα σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες.

Ειδικές επισημάνσεις
Για την παραλαβή κάθε επιστημονικής εργασίας για δημοσίευση, επισυνάπτεται υποχρεωτικά ενυπόγραφη διαβεβαίωση των συγγραφέων ότι η εργασία δεν έχει κατατεθεί σε άλλο επιστημονικό περιοδικό, επίσης cm δεν περιέχει αυτούσιες προτάσεις από άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις (εκτός από ορισμούς, νόμους, διατάξεις και κανόνες) καθώς και ότι το φωτογραφικό υλικό είναι είτε ίδιο είτε μετα-σχεδιασμένο
Τα δημοσιευμένα άρθρα, των εικόνων συμπεριλαμβανομένων, αποτελούν ιδιοκτησία του περιοδικού. Προκειμένου να αναδημοσιευθούν απαιτείται η άδεια της Συντακτικής Επιτροπής και του συγγραφέα

  Nέα - Ανακοινώσεις:

Η Νοσοκομειακή Οδοντιατρική είναι πλέον Ειδικότητα.
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06.07.2019 10:05:55

Δείτε στο ΦΕΚ Β 2775 - 04.07.2019 το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και τα Εκπαιδευτικά Κέντρα.

Η Εταιρεία μας είναι υπερήφανη για την ευδοκίμηση των πολυετών αγώνων της.

Διαδραστικό Σεμινάριο Νοσήματα του στόματος: Από τις ιατρογενείς βλάβες έως τον καρκίνο και από τις άφθες έως τις στοματικές εκδηλώσεις συστηματικών νόσων
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29.03.2019 13:41:28

Συνδιοργάνωση: Οδοντιατρικό Τμήμα και Ειδική Μονάδα ΑΜΕΑ Γ.Ν. "Ασκληπιείο Βούλας"
Σάββατο, 13 Απριλίου 2019, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας
Χορηγούνται 2,5 Μόρια Επαγγελματικής Επιμόρφωσης (Μ.Ε.Ε.Ο.) - Είσοδος Ελεύθερη

ΕΕΝΟ - Αρχαιρεσίες, Πέμπτη 28/3/2019, ώρα 12:30 & Διαδραστικό σεμινάριο
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04.02.2019 21:13:28

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στις 28/3/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30’, στο Οδοντιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας», Β. Παύλου 1, Βούλα, θα διεξαχθεί Γενική Συνέλευση της ΕΕΝΟ με θέματα: