Η Εταιρεία Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΝΟ για την τριετία 2019-2022 έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Ζερβού-Βάλβη Φλώρα
Α' Αντιπρόεδρος: Μπογοσιάν Ευαγγελία
Β' Αντιπρόεδρος: Μάκος Χρήστος
Γεν. Γραμματέας: Γιαννοπούλου Αγγελική
Αν. Γεν. Γραμματέας: Κατσίνη Ελένη
Ταμίας: Κουτσούκος Ιωάννης
Μέλη: Αναστασόπουλος Γεώργιος, Ζουμπουλάκης Μιχαήλ, Κωνσταντοπούλου Καλλιόπη
Αναπλ. Μέλη: Ανδρεσάκης Διονύσιος, Βλασιάδης Κωνσταντίνος

Εξελεγκτική Επιτροπή EENO: Ζουριδάκη Θεονύμφη, Αντωνιάδου Αλεξάνδρα, Πολάτου Αντωνία

Η Ίδρυση

Η Νοσοκομειακή Οδοντιατρική (NO) στην Ελλάδα άρχισε ουσιαστικά να αναπτύσσεται από το 1986, οπότε άρχισαν να εισέρχονται οδοντίατροι στο νεοϊδρυθέν Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).
Οι νοσοκομειακοί οδοντίατροι κλήθηκαν να παρέχουν ιδίως δευτεροβάθμια περίθαλψη σε άτομα με συστηματικά νοσήματα, νοητική υστέρηση ή φυσική αναπηρία χωρίς, όμως, να έχουν λάβει την ανάλογη εκπαίδευση οτο αντικείμενο αυτό. Έτσι, βρέθηκαν σε καθημερινή βάση αντιμέτωποι με πλήθος προβλημάτων που απορρέουν από τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης άσκησης.
Σταθμό στις προσπάθειες της αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών αποτέλεσε η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής (ΕΕΝΟ) το 1997.

Σκοποί της Εταιρείας

Σκοποί της Εταιρείας είναι η συνένωση του οδοντιατρικού δυναμικού που προσέφερε ή προσφέρει τις υπηρεσίες του σε Νοσοκομεία της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με στόχους:

 • Τη συμβολή στην ανάπτυξη και προαγωγή της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής.
 • Τη συστηματική μελέτη, καταγραφή και προβολή τόσο των οδοντοστοματολογικών αναγκών του πληθυσμού όσο και των υπηρεσιών που προσφέροννται - ποιοτικά και ποσοτικά - σε νοσοκομειακό περιββάλον αλλά και ευρύτερα σε όλο το Σύστημα Υγείας.
 • Την ενεργό παρακολούθηση και προβολή των προβλημάτων που αναφύονται κατά την άσκηση της Οδοντιατρικής σε νοσοκομειακό περιβάλλον και τη συμβολή στην επίλυσή τους.
  Τη συμβολή στην εκπαίδευση των οδοντιάτρων σχετικά με το αντικείμενο της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής.
  Την ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των μελών της ίδιας εταιρείας καθώς και με τα μέλη άλλων οδοντιατρικών και ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών, Ελληνικών και Διεθνών.

Καταστατικό

Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Άρθρο 1ο - Σύσταση - Έδρα – Επωνυμία
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ» με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2ο - Σφραγίδα – Έμβλημα
Η Εταιρεία έχει δική της σφραγίδα στρογγυλού σχήματος, η οποία φέρει κυκλικά την επωνυμία της και το έτος ιδρύσεως. Στο μέσον φέρει το έμβλημα της εταιρείας που αποτελείται από ένα σταυρό και ένα φίδι διαπλεκόμενο σε ένα οδοντιατρικό κάτοπτρο. Ο λογότυπος της Εταιρείας είναι ΕΕΝΟ.

Άρθρο 3ο - Σκοποί της Εταιρείας
Σκοποί της Εταιρείας είναι η συνένωση του οδοντιατρικού δυναμικού που προσέφερε ή προσφέρει τις υπηρεσίες του σε Νοσοκομεία της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με στόχους :

 • Τη συμβολή στην ανάπτυξη και προαγωγή της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής.
 • Τη συστηματική μελέτη, καταγραφή και προβολή τόσο των οδοντοστοματολογικών αναγκών του πληθυσμού όσο και των υπηρεσιών που προσφέρονται - ποιοτικά και ποσοτικά - σε νοσοκομειακό περιβάλλον αλλά και ευρύτερα σε όλο το Σύστημα Υγείας.
 • Την ενεργό παρακολούθηση και προβολή των προβλημάτων που αναφύονται κατά την άσκηση της Οδοντιατρικής σε νοσοκομειακό περιβάλλον και τη συμβολή στην επίλυσή τους.
 • Τη συμβολή στην εκπαίδευση των οδοντιάτρων σχετικά με το αντικείμενο της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής·.
 • Την ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των μελών της ίδιας εταιρείας καθώς και με τα μέλη άλλων οδοντιατρικών και ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών, Ελληνικών και Διεθνών.

Άρθρο 4ο - Μέσα της Εταιρείας
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο για την εκπλήρωση των σκοπών της.
Οργανώνει ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, συνεστιάσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις, που προωθούν την ανάπτυξη της Επιστημονικής και Πολιτιστικής επιμόρφωσης των μελών της.
Εκδίδει ανακοινώσεις , ενημερωτικά έντυπα και περιοδικό με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ».

Άρθρο 5ο -Αρχές Λειτουργίας
Βασική αρχή της εταιρείας είναι η δημοκρατική λειτουργία της που εξασφαλίζει σε κάθε μέλος της το δικαίωμα να συμμετέχει και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του σε κάθε ζήτημα της εταιρείας. Η Εταιρεία αποφασίζει για τη δράση της και την υλοποίηση των σκοπών της, ανεξάρτητα από κάθε κομματική επιρροή.

Άρθρο 6ο Εγγραφή Μελών
Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιμα, Αντεπιστέλλοντα και Δόκιμα.
Για να εγγραφεί ένα μέλος ως Τακτικό, Δόκιμο ή Αντεπιστέλλον απαιτούνται :
α) Αίτηση προς το Δ.Σ. της εταιρείας που να περιέχει δήλωση περί αποδοχής των διατάξεων του Καταστατικού.
β) Προσυπογραφή της αίτησης από δύο Τακτικά μέλη της εταιρείας που δεν μετέχουν στο Δ.Σ.
γ) Υποβολή σύντομου βιογραφικού Σημειώματος.
δ) Απόφαση του Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του με μυστική ψηφοφορία για κάθε αίτηση.

  Nέα - Ανακοινώσεις:

Γενική Συνέλευση EENO, 22.3.21 (Δευτέρα, ώρα 13:00)
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.03.2021 12:00:00

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 22/3/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στο Οδοντιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας», Β. Παύλου 1, Βούλα, θα διεξαχθεί Γενική Συνέλευση της ΕΕΝΟ με θέματα:

Παράταση Χρόνου Ισχύος Μεταβατικών Διατάξεων
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01.03.2021 07:30:49

Κατόπιν ενεργειών της Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, δόθηκε παράταση του χρόνου ισχύος των μεταβατικών διατάξεων, ως προς το χρόνο κατάθεσης της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας με τις μεταβατικές διατάξεις

Απαιτούμενα δικαιολογητικά αίτησης για τη λήψη ειδικότητας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής με μεταβατικές διατάξεις
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04.07.2020 00:08:23

Σας ενημερώνουμε ότι η αριθμ. Γ5α/ΓΠ.οικ. 33506/28-5-2020 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ ́αρ. Γ5α/ΓΠοικ48904/27-6-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην Οδοντιατρική ειδικότητα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής» δημοσιεύθηκε στις 15-6-2020 στο ΦΕΚ 2339 Β́ και έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΨΦΘ465ΦΥΟ-ΩΡΙ.