Προβολή Ανακοίνωσης


Απαιτούμενα δικαιολογητικά αίτησης για τη λήψη ειδικότητας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής με μεταβατικές διατάξεις
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04.07.2020 00:08:23

Σας ενημερώνουμε ότι η αριθμ. Γ5α/ΓΠ.οικ. 33506/28-5-2020 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ ́αρ. Γ5α/ΓΠοικ48904/27-6-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην Οδοντιατρική ειδικότητα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής» δημοσιεύθηκε στις 15-6-2020 στο ΦΕΚ 2339 Β́ και έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΨΦΘ465ΦΥΟ-ΩΡΙ.

Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις μεταβατικές διατάξεις της παρούσας δύνανται να υποβάλλουν αίτηση έως 15-2-2021.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει η ένταξη στις μεταβατικές διατάξεις θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας με αποδέκτη την Δ/νση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας.

Επιπλέον θα επισυνάπτονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα, φωτ/φο πτυχίου και φωτ/φο άδειας άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Τα προερχόμενα από Νοσοκομεία πιστοποιητικά θα φέρουν την υπογραφή του Δ/ντη τμήματος/κλινικής, του Δ/ντη Ιατρικής Υπηρεσίας και του Διοικητικού Δ/ντη. Στις περιπτώσεις που ο αιτών είναι ο Δ/ντης του τμήματος/κλινικής το πιστοποιητικό θα υπογράφουν ο Συντονιστής Δ/ντης, ο Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας και ο Διοικητικός Δ/ντης, σε κάθε άλλη περίπτωση οι ανώτεροι στην ιεραρχία.


«Πρόσφατες ανακοινώσεις